Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Adaptacja uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym w roku 2013/14

 

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej stanowi przełomowy moment w jego życiu. Jest to wydarzenie wpływające na zmianę jego sytuacji psychospołecznej. Dziecko wchodzi w nową, trudną rolę ucznia. Musi nauczyć się norm współżycia i respektowania zasad funkcjonowania w grupie społecznej, jaką jest klasa i szkoła.

Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni, a nawet tygodnie pobytu w szkole są czasem bardzo trudnym. Następuje oderwanie od najbliższych i wejście w nieznane środowisko szkolne. Taka sytuacja może spowodować zagrożenie poczucia bezpieczeństwa.

Szybka i właściwa adaptacja jest szczególnie ważna u sześciolatków, ponieważ długi okres przystosowywania się do szkoły ogranicza czas niezbędny na naukę.  Bardzo duże znaczenie dla adaptacji w szkole pierwszoklasistów ma:

 • rozwój emocjonalno-społeczny– cechy osobowości, dzięki którym dziecko potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach (postawa do świata, siebie i innych ludzi)
 • rozwój  poznawczy- cechy  i umiejętności, które pozwalają sprostać specyficznym wymaganiom programu nauczania i podporządkować się regulaminowi szkoły.

Powodzeniem zakończył się okres adaptacji uczniów klas pierwszych w naszej szkole.

CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

W  bieżącym roku szkolnym mamy 5 klas pierwszych. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do nich 8 sześciolatków.

Na podstawie obserwacji dokonanych przez nauczycieli uczących w klasach pierwszych możemy stwierdzić, że większość pierwszoklasistów bardzo szybko dostosowała się do nowej sytuacji szkolnej. Potwierdzeniem tych spostrzeżeń mogą być wyniki nauczania na koniec I semestru. Rozwój poznawczy uczniów klas I jest na bardzo dobrym poziomie. W każdej klasie jest grupa uczniów wykazująca umiejętności wykraczające ponad podstawę programową. Uczniowie chętnie korzystają z dodatkowych form wsparcia organizowanych przez szkołę, np.:

 •   zajęcia pozalekcyjne
 •   opieka świetlicy szkolnej
 •   udział w konkursach

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE ADAPTACJI UCZNIÓW KLAS 1

Podobnie jak w poprzednich latach zastosowano odpowiednie działania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne, których celem było zminimalizowanie stresu wynikającego z wejścia dziecka w nowe środowisko szkolne. Działania podjęte przez szkołę to  m. in.:

 • „dni otwarte” szkoły– bliski kontakt z  „nieznanym”,
 • współpraca z przedszkolami– zajęcia otwarte, występy, wspólne uroczystości,
 • okres adaptacyjny dla uczniów kl.1 (pierwszy miesiąc –bliski kontakt z rodzicami, przerwy w sali lekcyjnej, pomoc w czynnościach samoobsługowych itp.),
 • zabawy integrujące zespół klasowy– łagodne przejście z okresu przedszkolnego do bycia uczniem,
 • ślubowanie – wprowadzenie pierwszaków w zwyczaje szkoły,
 • tworzenie Klasowych Kodeksów –jasne określenie wymagań,
 • współpraca nauczycieli uczących w klasach 1.,
 • indywidualizacja pracy –dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka,
 • sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów,
 • nowoczesne metody i środki dydaktyczne –m. in. korzystanie z Multibooka,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz konkursów artystycznych i wiedzowych dostosowanych do możliwości dzieci,
 • realizacja projektów edukacyjnych dających szansę rozwoju uczniom zdolnym –m.in. „ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER” „KOSMICZNY KLUB MATEMATYCZNY” „BEZPIECZNY PUCHATEK”.

Wychowawcy klas pierwszych szczególnie cenią sobie współpracę z rodzicami i ich zaangażowanie w życie szkoły. Zdecydowana większość rodziców pierwszoklasistów chętnie przekazywała informacje dotyczące dziecka, które bardzo korzystnie wpływały na przebieg procesu adaptacyjnego.

Większość uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 bardzo dobrze zaadaptowała się do warunków szkolnych. Rozwój emocjonalno-społeczny oraz poznawczy obecnych pierwszoklasistów jest na wysokim poziomie.

W zakresie wymaganych umiejętności i przyswajania wiedzy przeważająca grupa pierwszoklasistów realizuje treści programowe bez większych trudności. Uczniowie pracują chętnie, są ambitni, ciekawi świata.  Odnajdują radość w odkrywaniu nieznanego dotąd świata liter i liczb. Zdecydowana większość uczniów posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

           W pierwszych miesiącach nauki dziecko jest oceniane podobnie jak w przedszkolu, nie musi stresować się „jedynką”. Może w każdej sytuacji liczyć na pomoc wychowawców i pedagogów. Lubi naukę i szkołę, w której nie tylko się uczy, ale również miło spędza czas.

            Okres adaptacji zakończył się sukcesem, dlatego dominującą formą aktywności dziecka staje się nauka, a działalność pierwszoklasistów podlega ocenie.

 

 

Home Dla ucznia Zapisy do 1 klasy- rok szkolny 2018/2019 Adaptacja uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym w roku 2013/14