Bezpieczni w Internecie.

 

internet

Tytuł projektu: projekt profilaktyczno- informatyczny
Bezpieczni w Internecie.

 Adresaci: klasy III-VIII 

Czas realizacji: I/II 2019

Koordynatorzy: E. Puchała, D. Banach

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Niniejszy projekt ma tak przygotować ucznia by chronił swoją prywatność w sieci, komunikował się zgodnie z zasadami netykiety, wiedział, na czym polega zjawisko cyberprzemocy oraz rozumiał konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w sieci.

CELE PROJEKTU:

CEL GŁÓWNY:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa młodych internautów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
  • Podniesienie jakości edukacji informatycznej.
  • Promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.
  • Rozpoznawanie zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.
  • Promocja bezpieczeństwa online dzieci przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
  • Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie.

Metody:

» zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu

» 2 godzinne zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci

» konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) – plakat „Bezpieczeństwo w Internecie” lub zaprojektowanie „Logo Bezpiecznego Internetu”.

 » wystawa prac konkursowych

» aktualizacja materiałów dotyczących zagrożenia w sieci dla RODZICÓW na stronie internetowej SP2.

 

Harmonogram:

data działania
 I 2019 Zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu.
 I 2019 2 godzinne zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci.
 III 2019 Konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) –plakat „Bezpieczeństwo w Internecie” lub zaprojektowanie „Logo Bezpiecznego Internetu”.