Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-06

 

Status pod względem zgodności z ustawą

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 17 dla strony https://sp2skawina.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (dostępne pod adresem: http://checkers.eiii.eu). Z samooceny tej wynika, że strona internetowa https://sp2skawina.pl/ spełnia wymagania w 96,72 %.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informujemy, że nasza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów oraz zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Kod strony zawiera fragmenty formularza, który jest wyłączony.
 • Niektóre linki na stronie nie zawierają opisów oraz tytułów.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-06

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Buchowska – Dyrektor Szkoły.
 • E-mail: szkola@sp2skawina.pl
 • Telefon: 122763880

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 17
 • E-mail: szkola@sp2skawina.pl
 • Telefon: 122763880

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie posiada jedno główne wejście od ul. Żwirki i Wigury 17 oraz  dwa boczne wejścia od strony parkingu.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi oraz nie posiada wind, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników i systemu dźwiękowego naprowadzającego osobę niewidomą lub słabo widzącą.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni. 

Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem lub asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.