Regulaminy

2020/2021

 

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zobacz.

 

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 3. Klasy, klasopracownie, koła zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 5. W bibliotece obowiązuje częściowo wolny dostęp do półek.
 6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór  podręczny, czasopisma, zbiory multimedialne).
 7. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do czterech książek, ale tylko jedną lekturę.
 9. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo. 
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Zabrania się usuwania, niszczenia kodów paskowych naklejanych na książki i inne materiały.
 12. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece inną książkę.
 13. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie książki  i materiały wypożyczone (w tym podręczniki) powinny być zwrócone.
 14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

 

ZASADY WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII

 1. Podręczniki zakupione z dotacji celowej dla uczniów wraz z materiałami edukacyjnymi i ćwiczeniowymi otrzymuje biblioteka szkolna, która wraz z Dyrektorem Szkoły decyduje o sposobie ich wypożyczania uczniom.
 2. Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych na okres roku szkolnego jest bezpłatne.
 3. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenie lub zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych odpowiada finansowo rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 4. Przez uszkodzenie podręcznika uważa się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, popisanie, zgniecenie, naderwanie), którego skutki są możliwe do usunięcie. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik naprawić. O sposobie naprawy decyduje wychowawca w porozumieniu z bibliotekarzem.
 5. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu podręczników w stanie umożliwiającym ich dalsze użytkowanie do biblioteki w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 6. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie (np. poplamienie niedające się usunąć, zalanie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie lub zagubienie kartek).
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego (na podstawie art. 64, 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. 2017 poz.2203).
 8. Materiały ćwiczeniowe wydawane są dzieciom bezpłatnie i bezzwrotnie.
 9. Uczeń, który zmienia szkołę (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w czasie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.
 10. Podręczniki na kolejny rok szkolny mogą być wypożyczone tylko uczniom, którzy się rozliczyli z wcześniej wypożyczonego zestawu.

 

REGULAMIN CZYTELNI ORAZ CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie , pracownicy szkoły , rodzice .
 3. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Uczniowie nie korzystają z czytelni multimedialnej podczas przerw lekcyjnych.
 5. Przy stanowisku komputerowym może pracować wyłącznie jedna osoba.
 6. Uczniowie mogą korzystać z czytelni multimedialnej wyłącznie do celów edukacyjnych.
 7. Czas pracy ucznia przy komputerze jest uzależniony od liczby chętnych, ale nie dłużej niż 90 minut.
 8. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja stanowisk komputerowych.
 9. Przed przystąpieniem do pracy indywidualnej uczeń zobowiązany jest wpisać się do zeszytu czytelni multimedialnej prowadzonego w bibliotece.
 10. Ze względu na ochronę antywirusową korzystanie z własnych nośników danych (CD-ROM, pendrive) jest zabronione. 
 11. Własne dokumenty należy przechowywać w osobistym folderze.
 12. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy, wylogować się.
 13. W czytelni obowiązuje cisza.
 14. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun czytelni ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami, pozyskiwanie informacji o zasadach korzystania i zasobach innych bibliotek, udzielanie uczniom pomocy w korzystaniu z zasobów innych bibliotek.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły realizując plan pracy biblioteki szkolnej poprzez:   
  1. zachęcanie uczniów do czytania, udzielanie porad w doborze lektury;
  2. udzielanie uczniom pomocy w korzystaniu z zasobów biblioteki, w wyszukiwaniu informacji;
  3. bieżące przekazywanie użytkownikom informacji o nowościach;
  4. bieżące przekazywanie wychowawcom klas informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
  5. okresowe uzyskiwanie i opracowywanie informacji o potrzebach użytkowników;
  6. włączanie się w działania wychowawcze szkoły;
  7. wnioskowanie do wychowawców i Dyrektora o nagrody i wyróżnienia dla wyróżniających się uczniów – użytkowników biblioteki;

 

ZADANIA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.