Misja i wizja

 

Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

J. Korczak

 

MISJA SZKOŁY:

Szkoła uczy: myśleć logicznie, czuć artystycznie i działać praktycznie.

 

WIZJA SZKOŁY:

Nasza szkoła jest bezpieczna; otwarta na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego; rozwija w uczniach poczucie własnej wartości oraz docenianie wartości innych; stara się ukształtować człowieka twórczego, uczciwego i samodzielnego, potrafiącego zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać dla dobra swojego i innych.

 

Szkoła dążyć będzie do osiągnięcia modelowych cech absolwenta.

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

JEST:

ciekawy świata: stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury, lubi i chce się uczyć, nie boi się nowości;

odpowiedzialny: umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, umie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, umie dokonywać samooceny, zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;

aktywny: posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości, wykazuje się samodzielnością w myśleniu i działaniu;

optymistą: pozytywnie patrzy na świat, wierzy w siebie;

tolerancyjny: zna i respektuje prawa człowieka, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, jest wrażliwy na potrzeby innych;

prawy: cechuje go prawdomówność i uczciwość, zna zasady dobrego zachowania i według nich postępuje, prezentuje postawę patriotyczną;

krytyczny: selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu, potrafi trafnie dokonywać wyborów;

otwarty: łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, potrafi przedstawić swój punkt widzenia oraz z uwagą wysłuchać poglądów innych;

świadomy swoich praw i praw innych: zna swoją wartość, zna i respektuje prawa innych.

 

UMIE:

– poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi.

 

MA ŚWIADOMOŚĆ:

odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności.

 

POTRAFI:

współtworzyć życie społeczne grupy do której należy, rozpoznać wartości.

 

DOSTRZEGA:

niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.

 

Jest przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.