W zaczarowanym świecie baśni

 

 

Scenariusz lekcji literackiej przeprowadzonej 14.05.2014 r. w kl. IV d

Temat: W zaczarowanym świecie baśni.

Cele lekcji:

Cel główny:

Uczeń wskazuje cechy gatunkowe baśni (I.1.2)

Cele operacyjne:

Uczeń:
– rozpoznaje fikcję artystyczną (w tym odróżnia realizm od fantastyki, wskazuje elementy fantastyczne w baśni (I.1.1);
– rozumie, czym jest baśń (I.1.2);
– zna nazwiska autorów i tytuły najpopularniejszych baśni;
– objaśnia znaczenie niedosłowne tekstu (formułuje przesłanie baśni) (I.1.9);
– tworzy logiczną wypowiedź pisemną w formie notatki (III.1.2);
– uczestniczy w rozmowie (III.1.1).

Metody pracy:
– słowne: podające (pogadanka), poszukujące (heureza);
– oglądowe (pokaz multimedialny)

Formy pracy:
– indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:
– prezentacja multimedialna;
– tekst pomocny do samodzielnego sporządzenia notatki

Przebieg lekcji:

 • Nawiązanie do omawianego działu: baśni. Zapis tematu lekcji.
 • Prezentacja multimedialna przerywana pogadanką nauczyciela, pytaniami zadawanymi uczniom, wypowiedziami uczniów dotycząca:
 1. Znanych baśniopisarzy i ich dzieł;
 2. Charakterystycznych cech gatunkowych baśni;
 3. Wartości etycznych przekazywanych przez baśnie;
 4. Ważnych pojęć: morał, kontrast, uosobienie, motyw wędrowny.
 • Sprawdzenie stopnia opanowania materiału lekcyjnego.
 • Samodzielne tworzenie notatki przez uczniów w oparciu o pytania określone w „Karcie pracy”.
 • Jakiego rozmiaru utworem jest baśń?
 • W jakim miejscu i czasie rozgrywają się wydarzenia w baśni?
 • Jacy bohaterowie, przedmioty i wydarzenia – obok realistycznych – przeważają w utworach baśniowych?
 • Na jakiej zasadzie zostali zestawieni bohaterowie?
 • Na czym polega uosobienie w baśni?
 • Jak najczęściej kończą się baśnie?
 • Po co pisano baśnie?
 • Jak nazywają się najpopularniejsi autorzy baśni?
 • Jak brzmią tytuły ich baśni? (podaj po 2 przykłady).

 

 

Prezentacja „Baśnie”  (zobacz …)

 

 

Opracowała: Iwona Sajdak