BUDUJEMY ŚWIAT WARTOŚCI

 

 

Założenia projektu: Projekt realizowany jest w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020. Treści związane z wprowadzaniem uczniów w świat wartości jest również jednym z zadań Programu Profilaktyczno – Wychowawczego szkoły na bieżący rok szkolny.

 

Cel główny: Wskazanie uczniom uniwersalnych wartości stanowiących podstawę życia  w społeczeństwie.

Cele szczegółowe:
– poznanie przez uczniów wartości, którymi należy kierować się w życiu
– zdefiniowanie wybranych wartości;
– zrozumienie sensu wybranych wartości w odniesieniu do życia codziennego, działań praktycznych;
– refleksja indywidualna uczniów nad własnym systemem wartości.

Zakres projektu: Projekt przewidziany jest do realizacji dla uczniów klas I – VIII.
                               Współpraca nad projektem obejmuje również wychowawców klas,
                               nauczycieli przedmiotów, świetlicę i bibliotekę szkolną, Samorząd    
                               Uczniowski, radio Gadu – Gadu.

Koordynator projektu: Iwona Sajdak

Ogólny opis działań:

  1. Na każdy miesiąc przydzielona jest jedna wartość (dla lepszego rozumienia przez różne grupy wiekowe podane jest podwójne bliskoznaczne nazewnictwo), będąca przedmiotem działań uczniów klas I – VIII.
  2. Wybór wartości w poszczególnych miesiącach wynika z przypadających na dany miesiąc świąt, uroczystości lub czynności organizacyjnych szkoły.
  3. Wartości podawane będą jako „Hasła miesiąca” (motta) na gazetce szkolnej
    oraz za pośrednictwem radia Gadu- Gadu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań zostaną podane przez koordynatora projektu, wychowawców klas lub nauczycieli współpracujących przy realizacji projektu. Na gazetce pojawią się również materiały do zadań i efekty prac uczniów.
  4. Realizacja zadań będzie odbywać się poprzez działania na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, prace plastyczne, literackie, dramowe.
  5. Poszczególne etapy projektu będą dokumentowane (zdjęcia), a jego efekt końcowy zaprezentowany na koniec roku szkolnego (prezentacja).

 

 

Szczegółowy opis działań

Miesiąc: październik
Wartość: WSPÓŁPRACA I SOLIDARNOŚĆ
Źródła  i cel wyboru wartości: – integracja uczniów klas, zwłaszcza wobec faktu powstania zmienionych zespołów
 klasowych i nowych uczniów w klasach.
Zadania:

1.      Krótka pogadanka na godz. wych. o współpracy w klasie, świadczeniu sobie wzajemnej pomocy i wsparcia. Wyznaczenie obszarów współpracy (pomoc koleżeńska, drobne przysługi, przekazywanie lekcji i zeszytów nieobecnym uczniom itp.). Ogłoszenie przez wychowawców,
że w bieżącym miesiącu obserwowane będą szczególnie postawy koleżeńskie i atmosfera w zespołach klasowych.
2.      Na koniec miesiąca głosowanie przez uczniów na najbardziej pomocną, koleżeńską osobę w klasie. Osoba z największą ilością głosów otrzymuje uwagę pozytywną.
3.      Na koniec miesiąca nauczyciele klas I –III oraz IV – VIII głosują
na najbardziej zgraną, solidarną klasę. Wynik ogłoszony zostanie
na gazetce oraz radiu Gadu – Gadu.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, wychowawcy klas i samorząd klasowy

 

Miesiąc: listopad
Wartość: ODWAGA I PATRIOTYZM
Źródła  i cel wyboru wartości: – obchody Narodowego Święta
   Niepodległości
Zadania:

1.      Udział uczniów w uroczystości obchodów święta 11 listopada.
2.      Podkreślenie przez uczniów postawy patriotycznej strojem galowym
oraz kotylionem lub biało – czerwoną wstążką.
3.      Krótka rozmowa na lekcjach historii (kl. IV – VIII)  i zajęciach (kl. I – III) na temat pojęcia patriotyzmu z okresu walki Polaków oraz przykładów współczesnego rozumienia patriotyzmu.
4.      Zdefiniowanie pojęcia odwaga cywilna. Ogłoszenie konkursu: kto pierwszy z uczniów dostarczy do biblioteki szkolnej definicji „odwagi cywilnej” oraz poda przykład bohatera literackiego, który wykazał się odwagą cywilną (podanie sytuacji/ zdarzenia). Uczeń ten otrzymuje uwagę pozytywną.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, nauczyciele historii, nauczyciele biblioteki szkolnej

 

Miesiąc: grudzień
Wartość: ALTRUIZM I OFIARNOŚĆ
Źródła  i cel wyboru wartości: – obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 XII)
– klasowe mikołajki
– akcje charytatywne szkolnego klubu wolontariatu „Pomocna dłoń”
Zadania:

1.      Godziny wychowawcze w klasach VI – VIII na temat wolontariatu (propozycje szkolnych działań charytatywnych oraz wolontariatu zewnętrznego).
2.      Zaproszenie wolontariuszy na pogadankę (wybrane klasy I – VIII).
3.      Udział uczniów w akcji charytatywnej szkolnego klubu wolontariatu. Nagrodzenie aktywnych uczniów uwagami pozytywnymi.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, wychowawcy klas i szkolny klub wolontariatu

 

Miesiąc: styczeń
Wartość: SZACUNEK (dla osób i tradycji)
Źródła  i cel wyboru wartości: – Dzień Babci i Dziadka (21 i 22 II)
– początek roku bogatego w rozmaite  polskie tradycje
Zadania:

1.      Uczniowie klas V- VIII na godz. wych. (praca w grupach) odpowiadają
na pytania:
– w jaki sposób okazujesz szacunek nauczycielom?
– w jaki sposób okazujesz szacunek rodzicom?
– w jaki sposób okazujesz szacunek kolegom?
– co oznacza szacunek dla samego siebie?
Wychowawca zbiera odpowiedzi. Koordynator najbardziej przemyślane wypowiedzi umieszcza na gazetce.
2.      Uczniowie klas I – IV rozmawiają z wychowawcami na temat tradycji, konieczności ich zachowywania. Wykonują – w grupach – ilustracje wybranych przez siebie tradycji. Zamieszczenie najładniejszych rysunków na gazetce klas I- III na II piętrze.
3.      Uczniowie klas I – III uczą się wierszy na Dzień Babci i Dziadka lub organizują uroczystą akademię.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, wychowawcy klas

 

Miesiąc: luty
Wartość: ŻYCZLIWOŚĆ I SERDECZNOŚĆ
Źródła  i cel wyboru wartości: – Światowy Dzień Przytulania (10 II)
– walentynki (14 II)
Zadania:

1.      Akcja na przerwie szkolnej – uczniowie w ciągu 2 minut muszą przytulić jak najwięcej kolegów i koleżanek wokół siebie. Akcję koordynują nauczyciele dyżurujący.
2.      Poczta walentynkowa – uczniowie piszą kartki z miłymi słowami
do koleżanek i kolegów. Zebranie i rozdanie kartek. Współpraca
z samorządem uczniowskim.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, nauczyciele i samorząd uczniowski

 

Miesiąc: marzec
Wartość: OTWARTOŚĆ I TOLERANCJA
Źródła  i cel wyboru wartości: – Światowy Dzień Zespołu Downa (21 III)
– Międzynarodowy Dzień Walki
  z Dyskryminacją Rasową (21 III)
Zadania:

1.      Akcja „Dzień kolorowej skarpetki”, która ma zwrócić uwagę na poczucie odrębności, z którym zmagają się osoby z zespołem Downa.
2.      Wygłoszenie przez radiowęzeł pogadanki na temat przyczyn występowania zespołu Downa oraz sensu przeprowadzonej akcji.
3.      Krótka ankieta na godz. wych. w kl. V – VIII „Czy jestem tolerancyjny? Podsumowanie wyników ankiety.
4.      Uczniowie klas VI – VIII (chętni) przygotowują informację na temat sławnych osób o innym kolorze skóry (zdjęcia i biogramy). Zamieszczenie materiałów na gazetce.
5.      Uczniowie klas młodszych I – III czytają na lekcji tekst dotyczący tolerancji i dyskutują na ten temat.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, wychowawcy klas

 

Miesiąc: kwiecień
Wartość: NAUKA I RZETELNOŚĆ
Źródła  i cel wyboru wartości: – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 IV)
– Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 IV)
Zadania:

1.      Uczniowie klas I – V wykonują okładkę do swojej ulubionej książki (projekt własny, nie ma to być odwzorowanie istniejącej okładki). Wystawka w bibliotece szkolnej,
2.      Zadaniem uczniów klas VI jest przygotowanie cytatów dotyczących nauki
i wiedzy. Cytaty będą wykorzystane na gazetce.
3.      Uczniowie klas VII – VIII piszą obowiązkowo rozprawkę „Lektury szkolne – czytelnicza przygoda czy przykry obowiązek?”

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele biblioteki szkolnej.

 

Miesiąc: maj
Wartość: RODZINA
Źródła  i cel wyboru wartości: –  Dzień Matki (26 V)
Zadania:

1.      Godziny wychowawcze poświęcone Dniu Matki, w klasach młodszych
połączone z  uzupełnianiem karty-laurki z informacjami o mamie.
2.      Występy uczniów z okazji Dnia Matki.
3.      W klasach starszych na lekcjach plastyki – portret mojej mamy (dzieci rysują ze zdjęć).
4.      Wiosenny Piknik Rodzinny  – gry, zabawy, konkurencje sportowe
z udziałem rodzin.

Odpowiedzialni:
–  wychowawcy klas, nauczyciel plastyki, nauczyciele wychowania fizycznego

 

Miesiąc: czerwiec
Wartość: ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH
PRAW I OBOWIĄZKÓW
Źródła  i cel wyboru wartości: – Dzień Dziecka (1 VI)
– podsumowanie projektu
Zadania:

1.      Godziny wychowawcze  w klasach IV – VIII poświęcone prawom
i obowiązkom dzieci.
2.      Wybrani uczniowie klas starszych recytują w klasach I – III na zajęciach
z wychowawcą wiersz M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”. Rozmowa uczniów z wychowawcą na temat wiersza.
3.      Podsumowanie projektu – każda klasa losuje wartość i wybrani uczniowie wykonują plakat reklamowy danej wartości.
4.      Prezentacja multimedialna na koniec roku podsumowująca dziewięciomiesięczne działania.

Odpowiedzialni:
– koordynator projektu, wychowawcy klas i wybrani uczniowie klas starszych.