Wychowanie to podstawa

 

 

Adresaci: klasa 7a

Koordynator: Urszula Korczyńska

 

 

Celem głównym projektu jest kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych oraz umożliwiające budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw wśród uczniów i uczennic.

Każdy uczeń i uczennica w szkole jest równie ważny i ważna, ma takie same prawa do nauki, opieki i własnego rozwoju. Dlatego ramą, w którą wpisujemy nasz projekt  “Wychowanie to podstawa” jest edukacja włączająca. Praktyczna jej realizacja polega na budowaniu środowiska szkolnego, 
w którym różnorodność jednostek i grup postrzegana jest jako istotny zasób i w której jest ona wykorzystywana z pożytkiem dla jednostek i grup. Szkoła włączająca to szkoła, która widzi, wzmacnia i włącza każdego ucznia i uczennicę oraz tworzy przestrzeń do współpracy.

Działania wychowawcy z uczniami będą obejmowały 5 obszarów:

  1. ja – uczeń, uczennica 
  2. ja a grupa (relacje w klasie)
  3. ja a wspólnota szkolna 
  4. ja/my a środowisko 
  5. ja/my a świat