Regulamin

 

przyznawania tytułu Supertalent
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego
w Skawinie w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Tytuł Supertalent przyznaje się uczniowi, który:

-bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (za każdy rodzaj zajęć przyznawany będzie 1p.),
-prezentuje wyniki pracy twórczej podczas imprez szkolnych i środowiskowych reprezentując szkołę (za każdy udział w przedstawieniu 1p.)
-uczestniczy w projektach (za każdy projekt 1p.)
-bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach (udział w każdym konkursie jest punktowany następująco: szkolny konkurs 1p., gminny 2p., powiatowy, rejonowy 3p., wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy 4p.)
-osiąga wysokie wyniki w konkursach, zawodach i olimpiadach.

Osiągnięcia będą punktowane w następujący sposób:
Konkurs szkolny
I miejsce – 4 p.
II miejsce – 3 p.
III miejsce – 2 p.
wyróżnienie  -1 p.

Konkurs gminny
I miejsce 6p.
II miejsce -5p.
III miejsce – 4p.
wyróżnienie- 3p.

Konkurs powiatowy, rejonowy
I miejsce – 8p.
II miejsce 7p.
III miejsce – 6p.
wyróżnienie – 5p.

Konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy
I miejsce – 10p.
II miejsce – 9p.
III miejsce – 8p.
Wyróżnienie- 7p.

Jednoetapowe konkursy typu  „Kangur Matematyczny”, „Pingwin”, „Panda”, „Świetlik”, „Bóbr”, „Tik Tak”, „Alfik”

wynik najwyższy – 12
wynik  bardzo wysoki – 9
wynik wysoki / wyróżnienie – 6

2. Za otrzymanie nagrody Grand Prix  uczeń uzyskuje 10 p. natomiast nagrody indywidualnej -5p.

3. W konkursach „Kangur”, „Bóbr”, Świetlik”, „Tik Tak” , „STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA” punkty będą przyznawane przez zespół wg ustalonych kryteriów. Wychowawca wpisuje w karcie obserwacji ucznia zdolnego jedynie punkty za udział.

4. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium branym pod uwagę będzie:

– realizacja indywidualnego programu lub toku nauczania (1 p.)
– ocena roczna z przedmiotu, z którego uczeń wykazuje uzdolnienia
     ocena celująca – 3 p.
     bardzo dobra – 2 p.
     dobra – 1 p.
-udział w zajęciach pozaszkolnych (za udział w każdym po 1p.)

5. Tytuł przyznawany będzie w pięciu kategoriach: muzyczna, plastyczna, matematyczno-przyrodnicza, humanistyczna, sportowa (sportowa -dziewcząt, sportowa -chłopców). Otrzyma go dziecko, które uzyska największą liczbę punktów w danej dziedzinie.
Aby otrzymać tytuł supertalent SP2 uczeń musi uzyskać co najmniej 10 punktów w danej kategorii.

6. Konkursy informatyczne zaliczane będą do kategorii matematyczno-przyrodniczej.

7. W każdej dziedzinie, tytuł może otrzymać 1 uczeń w kategorii klas I-III i 1 uczeń w kategorii klas IV-VI.

8. Uczeń może otrzymać tytuł tylko raz w swojej grupie wiekowej (klasy 1-3, klasy 4-6) w danej kategorii. W przypadku uzyskania przez ucznia ponownie najwyższej liczby punktów, uczeń zostanie podczas gali wręczania tytułów nagrodzony medalem, dyplomem i przedstawiony społeczności uczniowskiej jako wyróżniony.

9. Tytuł Supertalent SP 2 w Skawinie lub wyróżnienie może uzyskać  tylko ten uczeń, którego zachowanie nie budzi zastrzeżeń.

10. Uczeń w ciągu roku szkolnego prowadzi tabelę sukcesów, którą przekazuje wychowawcy  do 5 czerwca 2017r. Uczeń w tytule tabeli sukcesów określa dziedzinę , w której wykazuje uzdolnienia.

11. Wychowawcy przekazują liderowi zespołu roczne karty obserwacji ucznia zdolnego do 9 czerwca 2017r. Na podstawie otrzymanych kart zespół  ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów w kl. I-III opracowuje wyniki i wyłania zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W klasach IV-VI wyniki opracowują poszczególne zespoły przedmiotowe pod kierunkiem liderów.

12. Uhonorowanie uczniów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wyróżnieni otrzymają statuetki  i dyplomy, natomiast rodzice dzieci listy gratulacyjne. 

13. Kwestie sporne, nieujęte w niniejszym regulaminie lub wymagające dodatkowych ustaleń rozstrzygać będzie zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów.

 

Zespól ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów

Sabina Piechówka
Elżbieta Stachura – Góra
Urszula Korczyńska
Danuta Kotula
Elżbieta Michno
Beata Drążek
Dorota Janas