Prawa dziecka

Rozdział 19: Prawa i obowiązki ucznia (STATUT SP2)

 

§ 130

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 3. korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy, w tym:
  1. księgozbioru biblioteki,
  2. pomieszczeń szkolnych,
  3. sprzętu, środków dydaktycznych,
 4. zwracania się do Dyrektora Szkoły, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy;
 5. poszanowania jego godności oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 6. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza dobra innych osób;
 7. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 8. dobrowolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami;
 9. uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych, wycieczkach, imprezach kulturalnych oraz innych formach rozrywki organizowanych przez Szkołę lub inne placówki;
 10. odpoczynku w czasie ferii i innych przerw międzylekcyjnych z możliwością korzystania pod opieką nauczycieli ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych (na okres ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych);
 11. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny, ustalonej na podstawie znanych kryteriów zgodnych z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym;
 12. rzetelnej, z tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów;
 13. znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów;
 14. uzyskania w uzasadnionych przypadkach pomocy w nauce poprzez:
  1. zajęcia wyrównawcze,
  2. indywidualne konsultacje z nauczycielem przedmiotu z wyznaczeniem terminu uzupełnienia wiadomości,
  3. pomoc koleżeńską,
 15. zwrócenia się do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku, gdy nie był sklasyfikowany z co najmniej jednego przedmiotu z powodu nieobecności;
 16. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 131

Uczniowie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych i telefonów komórkowych wyłącznie podczas przerw. Zabrania się używania telefonów do nagrywania dźwięków, fotografowania i filmowania. Zabrania się korzystania z telefonów w bibliotece i świetlicy szkolnej. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za osobisty sprzęt elektroniczny
i telekomunikacyjny ucznia.

§ 132

Uczeń ma obowiązek:

 1. dbać o honor Szkoły, wzbogacać jej tradycje i swoim zachowaniem godnie ją reprezentować;
 2. solidnie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, brać w nich aktywny udział, odrabiać zadania domowe, nosić zeszyty przedmiotowe, przybory szkolne oraz zeszyt korespondencji;
 3. aktywnie uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;
 4. przestrzegać zasad kultury w odnoszeniu się do koleżanek i kolegów, szanować cudzą własność;
 5. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym;
 6. odnosić się z należytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 7. przychodzić punktualnie na zajęcia;
 8. w klasopracowniach przestrzegać regulaminu wewnętrznego BHP;
 9. nie przebywać w salach lekcyjnych oraz zapleczach bez opieki nauczyciela;
 10. na przerwach zachowywać się kulturalnie i według przepisów BHP, poruszać się prawą stroną schodów oraz po skończonych lekcjach schodzić tylko pod opieką nauczyciela;
 11. worki z butami oraz wierzchnie okrycie pozostawiać w szatni;
 12.  w czasie przerw przebywać na piętrze, na którym ma być lekcja;
 13. nie przynosić do Szkoły przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu;
 14.  szanować mienie szkolne, zgłaszać nauczycielom wszelkie zniszczenia i odpowiadać materialnie za wyrządzoną szkodę;
 15. z pomieszczeń sanitarnych korzystać zgodnie z wymogami higieny i kultury osobistej;
 16. wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków) a także powstrzymywać i nie namawiać innych;
 17. dbać o wygląd klas, korytarzy, ubikacji oraz obejścia Szkoły;
 18. sumiennie spełniać swoje obowiązki w zakresie powierzonych funkcji;
 19. szanować przekonania i poglądy innych;
 20. zaznajamiać się i przestrzegać ustaleń Statutu Szkoły;
 21. ustala się dowolny strój uczniowski (bez ekstrawagancji);
 22. na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy (biało-czarny, biało-granatowy);
 23. konsekwencje nie noszenia stroju szkolnego znajdują sięw Ocenianiu Wewnątrzszkolnym (oceny z zachowania).