Regulamin świetlicy

 

 

Regulamin Świetlicy 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie.

1.    Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Cele szczegółowe:

Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami lub po lekcjach.
Organizowanie zespołowych zajęć, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
Organizowanie czasu wolnego.
Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, agendami szkolnymi.

2. Założenia organizacyjne.

1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III

2.    w szczególności dzieci rodziców pracujących.

3.    Świetlica zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku, czynna jest od września do zakończenia roku szkolnego z wyjątkiem przerw w nauce określanych w kalendarzu szkolnym na dany rok.

4.    Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają i składają rodzice do dnia 15 września. Karta zgłoszenia powinna zawierać podstawowe dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa, szczególne uwarunkowania zdrowotne, osoby upoważnione do odbioru.

5.    Rodzice zabezpieczają dziecku bezpieczną drogę ze świetlicy do domu, samodzielny powrót dziecka możliwy będzie wyłącznie za pisemna zgodą opiekunów.

6.    Świetlica szkolna czynna jest poniedziałek – czwartek w godzinach 7.00 – 17.30, piątek 7.00 – 16.30. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane na czas, wychowawca zobowiązany jest nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia. Gdy kontakt telefoniczny nie zostanie nawiązany należy powiadomić Policję.

7.    Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

8.    Odpowiedzialność za rzeczy prywatne /np. zabawki, gry itp./ przyniesione przez dziecko do świetlicy ponosi wyłącznie ich właściciel.

9.    Wszelkie sprawy z funkcjonowaniem świetlicy rodzice / opiekunowie mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

3. Zasady pobytu w świetlicy

Uczniowie powinni:

1.    Mówić do siebie po imieniu.

2.    Do nauczycieli zwracać się „proszę pani”.

3.    Przestrzegać kultury współżycia.

4.    Bawić się tak, aby zawsze było bezpiecznie.

5.    Dbać o ład i porządek świetlicy, estetyczny wygląd pomieszczenia.

6.    Pomagać innym kolegom.

7.    Nie opuszczać świetlicy bez zgody nauczyciela.

8.    Szanować sprzęt, zabawki, książki oraz inne przedmioty znajdujące się świetlicy.

9.    Słuchać i wykonywać polecenia nauczycieli świetlicy.

10.    Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do noszenia obuwia zamiennego.

 

Procedura odbioru dziecka ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie.

Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka ze świetlicy osobiście lub przez wskazane przez siebie pełnoletnie osoby w godzinach pracy świetlicy.

W przypadku nieodebrania ucznia w godzinach pracy świetlicy nauczyciel, który z nim pozostał zobowiązany jest do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do chwili rozwiązania problemu.
W razie jakiegokolwiek opóźnienia w odbiorze dziecka rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego, telefonicznego poinformowania wychowawcy świetlicy o godzinie odbioru.
W przypadku nie nawiązania kontaktu przez rodziców nauczyciel świetlicy:
-podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka,
-uzgadnia z rodzicami czas odbioru dziecka, czeka na rodzica, ewentualnie wskazaną przez niego osobę.
Zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
W porozumieniu z dyrektorem powiadamia Policję, podając dane osobowe dziecka i rodziców.
Jeżeli po ucznia przyjdzie rodzic lub opiekun w stanie nietrzeźwym, nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka. Dzwoni wówczas do drugiego rodzica lub osoby upoważnionej z żądaniem odbioru dziecka. Jeśli takiej możliwości nie ma lub zawiadomiona osoba nie może przybyć po ucznia, nauczyciel powiadamia o sytuacji dyrektora i w porozumieniu z nim Policję. Pozostaje z dzieckiem do czasu przyjazdu Policji.
Sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje pedagogowi.

* Nie dotyczy uczniów posiadających zgodę na samodzielny powrót do domu.