What do you know about the UK?

 

 

Tytuł projektu: projekt z języka angielskiego What do you know about the UK?

Adresaci: klasy VII

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

Koordynatorzy: Renata Giza

Cele:

-poznanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych

-rozwijanie słownictwa

-stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka

-integracja zespołu klasowego

-kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

 

Metody: metoda projektu

Harmonogram: wrzesień-listopad