AKTYWNA TABLICA

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2020–2024.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne daje możliwość szerokiego wykorzystywania TIK i prowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do rządowego programu Aktywna Tablica”.  W ramach tego Programu, jako szkoła kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa, które pozwoliło  na zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak:  laptop, interaktywny monitor dotykowy, tablety, drukarka, dyski zewnętrzne i inne. Zakupiono także kilkanaście programów multimedialnych wspomagających pracę specjalistów w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, pedagodzy) oraz bogaty zestaw różnorodnych pomocy dydaktycznych.

     Wraz ze złożeniem wniosku i przystąpieniem do Programu, szkoła jest zobowiązana  do realizowania wyznaczonych zadań, które będą stopniowo prezentowane.

 

 

 

                                 Danuta Kotula – szkolny e-koordynator Programu